מפרט השירותים של אקודן

איגודן מרחיב את פועלו למען איכות הסביבה ומציע את שירותי אקודן מחוץ לגוש דן
בתאריך 8 בספטמבר 2011 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011 (להלן: "כללי תאגידי המים" או "הכללים"), במטרה למנוע נזקים ומטרדים הנגרמים על ידי שפכי תעשייה באיכויות חורגות. כללי תאגידי המים מטילים את האחריות לבצוע הבקרה על שפכי התעשייה על תאגידי המים והביוב, כשכל תאגיד כאמור אחראי לבצוע הבקרה במפעלים המצויים בתחום שליטתו. הבקרה חייבת להתבצע על פי תוכנית שתאושר מראש על ידי ממונה איכות הסביבה וממונה בריאות.בנוסף קובעים כללי תאגידי המים, בין היתר, כי עלויות הבקרה יושתו על מפעלי התעשייה, וכן נקבעו בהם תשלומים משמעותיים (קנסות) על מפעלים מזהמים. מחד גיסא, הכללים נותנים בידי התאגיד כלי רב עוצמה לטיפול ולמניעת המטרדים והנזקים הנגרמים על ידי שפכי התעשייה למערכת הביוב למכון הטיהור. מאידך גיסא, הכללים מציבים בפני תאגיד המים אתגר מקצועי לא מבוטל.

בקרת שפכי תעשייה
אקודן מציעה לתאגיד את מכלול השירותים הנדרשים לפי הכללים, כדלקמן:
אקודן תבנה יחד עם התאגיד את תוכנית הניטור הרלבנטית ותדאג להעבירה לקבלת אישורם של ממונה איכות הסביבה וממונה הבריאות לתכנית
אקודן תבצע ותעביר אל התאגיד את תחשיב אגרת הבדיקה לכל מפעל, בהתאם לכללים
אקודן תבצע סיורי בקרה ודיגום במפעלי התעשייה בהתאם לתוכנית הניטור
דגימות השפכים ייבדקו במעבדת איגודן

הסיורים במפעלי התעשייה מאפשרים לימוד תהליכי הייצור בכל מפעל ומפעל, והערכה ובדיקה של יעילותם של מתקנים קיימים לטיפול בשפכי המפעל. תוצאות בדיקות המעבדה יניבו את הדרישות לבצוע שינוי והתאמה למתקנים לטיפול בשפכים, במידת הצורך.

כל סיור במפעל יניב דו"ח מפורט אשר יישלח אל התאגיד ויכלול את ממצאי הסיור, ניתוח תוצאות המעבדה והמלצות לשיפור
בהתאם לדו"ח הסיור ייערך ויישלח אל התאגיד תחשיב התעריף לחיוב המפעל המזהם (תשלום עבור שפכים חריגים ו/או עבור שפכים אסורים) בהתאם לכללים

אקודן תכין עבור התאגיד את הדוחות הנדרשים על פי הכללים:

  • דו"ח פעילות רבעוני מכוח סעיף 9(א) לכללי תאגידי המים;
  • דו"ח פעילות שנתי מכוח תקנה 12 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010;
  • דו"ח תוכנית ניטור מול ביצוע בפועל – בהתאם לדרישת התאגיד.

אקודן מציעה בזאת לבצע עבורכם את בקרת שפכי התעשייה על מנת לעמוד במכלול הדרישות הקבוע בתקנות ובכללים, ולהביא את איכות השפכים לאיכות הקבועה בחוק.

מכלול השירותים
למיטב ידיעתנו ובהכירנו את השוק הרלוונטי בארץ, הגם שישנם גופים שמסוגלים להעניק לתאגידי המים והביוב את השירותים המנויים לעיל שהתאגיד מחויב בהם על פי הכללים, אין כיום אף גוף בישראל למעט איגודן, המסוגל להעניק ולבצע עבור תאגיד המים את כל מכלול השירותים הנדרשים מהתאגיד לפי כללי תאגידי המים, החל משלב הכנת תכנית הניטור, כלה בבצוע סיורי בקרה ודגימות במפעלי התעשיה ועד לחישוב גובה התעריפים שכל מפעל נדרש לשלם.