שירותי המעבדה של אקודן

כללי תאגידי מים וביוב

מטרותיהם של הכללים
1. להסדיר את ההזרמה של שפכי התעשייה, באופן שלא תגרום לנזק במערכת הביוב של חברה או של כל גורם אחר, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים.
2. למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה.
3. להבטיח שחברה תאסוף, תסלק ותטפל בכל שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב שלה באופן שלא יגרום לפגיעה כאמור בפסקה 1.
4. להבטיח שמפעל לא יזרים למערכת הביוב, במישרין או בעקיפין, שפכי תעשייה העלולים לגרום לפגיעה כאמור בפסקה1.

מיקום וסוג הדיגום
1. דוגם מוסמך מטעם החברה יבצע את הדיגום.תמונה 11
2. הדיגום במפעלים בפרטים 1, 2, 6, 7, 10 עד 12, 14 ו-19 בסעיף 5 להלן ובמפעלים שאינם מנויים בסעיף זה יבוצע בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב; נוכח מהנדס החברה לדעת כי בלתי אפשרי לדגום את השוחה במיקום האמור, יבוצע הדיגום בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו.
3. הדיגום במפעלים בפרטים 3 עד 5, 8, 9, 13 ו-15 עד 18 בסעיף 5 להלן יבוצע בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו, אלא אם נוכח מהנדס החברה כי לא קיים במפעל זרם כזה או שאי אפשר לדגום זרם זה.
4. דיגום לפי פסקאות 2 ו-3 יהיה דיגום חטף או דיגום מורכב, בהתאם לתוכנית הניטור המאושרת.

מה הם שפכים אסורים
שפכים המכילים אחד או יותר מהחומרים הרשומים להלן הם שפכים אסורים, ובלבד שהערך הנמדד עולה על הערך הקבוע בתוספת זו, בצירוף ערך אי ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה.
1. נוזלים בעלי ערך הגבה (pH) נמוך מ-6.0 או גבוה מ-10.0 בבדיקת שדה.
2. חומר העלול לגרום בדרך כלשהי להפרעה משמעותית באיסוף השפכים במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר או בטיפול בהם, לרבות מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף, לרבות שאריות עוגת סינון, אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שארית עיבוד שבבי בתעשייה, שארית גזם נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, מגבונים לחים וכלים חד פעמיים, בין שהם שלמים ובין שעברו ריסוק או קיצוץ.
3. מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מילימטר.
4. נוזלים בטמפרטורה העולה על 40 מעלות צלזיוס.
5. פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות צלזיוס ל-40 מעלות צלזיוס.
6. נוזל, מוצק או גז העלולים לגרום ליצירת תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר.
7. כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX) המבוטא ככלורידים, בריכוז מעל 1 מיליגרם לליטר.
8. כלור חופשי בריכוז מעל 0.5 מיליגרם לליטר.
9. פנולים או קריזולים בריכוז מעל 3 מיליגרם לליטר.
10. פוליפנולים בריכוז מעל 100 מיליגרם לליטר.
11. ציאנידים כללי בריכוז מעל 0.5 מיליגרם לליטר.
12. שמן מינרלי בריכוז מעל 20 מיליגרם לליטר.
13. שמנים ושומנים כללי בריכוז מעל 250 מיליגרם לליטר.
14. שומנים הניתנים להפרדה בריכוז כולל מעל 100 מיליגרם לליטר.
15. כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים (TDS) בריכוז כולל מעל 3,500 מיליגרם לליטר.
16. כלל מוצקים מרחפים למפעל ציפוי מתכות, בריכוז מעל 30 מיליגרם לליטר.
17. ריכוז COD הגדול פי 4 ויותר מריכוז BOD, ובלבד שריכוז COD יהיה מעל הערך המופיע בטור ב' שבתוספת השנייה.
18. ריכוז VSS שיפחת מ-70 אחוז מריכוז ה-TSS.
19. סולפיד מומס בריכוז מעל 1 מיליגרם לליטר או ערך אחר שקבע ממונה סביבה תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה.
20. סולפאטים בריכוז מעל 200 מיליגרם לליטר כ-SO4 מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל או בריכוז מעל 500 מיליגרם לליטר כ-SO4, לפי הגבוה או לפי ערך אחר שקבע ממונה סביבה, תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה.
21. כלורידים בריכוז מעל 200 מיליגרם לליטר כ-Cl מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל או בריכוז מעל 430 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה.
22. נתרן בריכוז מעל 130 מיליגרם לליטר כ-Na מעל ריכוזו במים המסופקים למפעל או בריכוז מעל 230 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה.
23. פלואורידים בריכוז מעל 6 מיליגרם לליטר.
24. בורון בריכוז מעל 1.5 מיליגרם לליטר.
25. דטרגנטים קשים (נוניונים) בריכוז מעל 1 מיליגרם לליטר או דטרגנטים רכים (אניונים) בריכוז מעל 40 מיליגרם לליטר.
26. חומרים המפורטים בטור א' להלן בריכוז מעל הריכוז הרשום בטור ב':

27. חומרים, שמנהל הרשות הורה לגבי תחומה של חברה מסוימת, שהזרמתם למערכת הביוב עלולה להסב לה נזק; מנהל הרשות ימסור הודעה בדבר חומרים אלה לממונה סביבה ויפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרשות ובלבד שניתנה לציבור האפשרות להביע את עמדתו בעניין זה; קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי חומרים המפורטים בתוספת זו בריכוז המותר להזרמה למערכת השפכים ויכול שתהיה לגבי חומרים שאינם מפורטים בתוספת זו.

מה הם שפכים חריגים
שפכים המכילים אחד או יותר מאלה הם שפכים חריגים, ובלבד שהריכוז של מרכיב בטור א' הנמדד עולה על הריכוז המפורט לצידו בטור ב' או ג', לפי העניין בצירוף ערך אי ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה:

* הזרמה למט"ש המרחיק חנקן או זרחן

כמה פעמים בשנה נדגמים המפעלים ומה בודקים