Project Description

החלפת משאבות ריקון בסה ורידינג

הפרויקט

כחלק מהתחדשות ועל פי תוכנית האחזקה של איגודן, נדרשת החלפת משאבות הריקון והניקוז בתחנות השאיבה בסה ורדינג.
בוצע על ידי "שיכון ובינוי סולל בונה תשתית" (פתוח וכבישים) בע"מ.

עלות הפרויקט

כ- 1 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים

חזרה לכל הפרויקטים