Project Description

הקמת אגני שיקוע ראשוני

הפרויקט

ומערך קדם טיפול חדש בשפד"ן
הקמת מערך אגני שיקוע ראשוני אשר תאפשר את הגדלת כמויות טיהור השפכים ללא צורך בהגדלת הריאקטורים. הקמת המתקן תגרור אחריה חסכון ניכר באנרגיה.
הקמת מערך קדם טיפול חדש לצורך שיפור מערכת קליטת השפכים והתאמתה לצרכים החדשים של מכון הטיהור.

עלות הפרויקט

כ- 270 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

עבודות הנדסה אזרחית (באמצעות "רם הנדסה") – הסתיימו. עבודות חשמל והתקנת ציודים – בשלבי סיום וגמרים. במקביל החל איגודן בהליכי הרצה של הזרמת ביוב במתקנים השונים בפרויקט

צפי לסיום הפרויקט

אפריל 2015

חזרה לכל הפרויקטים