Project Description

חידוש קו Q צפון – קו החוף

חידוש קו Q צפון – קו החוף (מקטע נחל הירקון – טיילת תל אביב)

הפרויקט

קו Q צפון הינו מאסף החוף המערבי של איגודן. הקו מתחיל בתחנת שאיבה רידינג ועובר דרך טיילת תל אביב ועד חוף פרישמן. מדובר בשני קווי סניקה מקבילים בקטרים של 1.2 מטר, שאחד מהם הוחלף בעבר וכעת איגודן מתכנן את החלפתו של הקו השני, בקטע שבין נחל הירקון לטיילת תל אביב. העבודות יבוצעו בשני מקטעים עיקריים: המקטע הראשון מתחת לרח' הירקון יבוצע בדחיקה תת קרקעית  ומהקטע השני מתחת לטיילת יבוצע בהשחלה של צנרת חדשה בתוך הצנרת הקיימת.

עלות הפרויקט

כ 50 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, התכנון הוגש לתאום הנדסי ולתאום תשתיות מול כל הגורמים ואנו מקווים לפרסם מכרז לביצוע קבלני בתחילת שנת 2020.

צפי לסיום הפרויקט

שנת 2023

חזרה לכל הפרויקטים