Project Description

מבנה הסמכה וסחיטה

הפרויקט

הינו שלב בתהליך הטיפול היבשתי בבוצה, כחלק מהפעילות שמבצעת אגודת "מי אזור דן" להפסקת הזרמת הבוצה לים התיכון. הפרויקט הסתיים והמתקן החל בעבודתו לטיפול בחלק (כ- 15%) מבוצת השפדן. בהמשך ולאחר סיום פרויקט המעכלים המתקן יעבוד במתכונת מלאה.

חזרה לכל הפרויקטים