Project Description

מיכלי הלם מים

הפרויקט

החלפת מגופים וציפוי פנימי של מיכלים בולמי הלם מים (תופעה של היווצרות לחץ בצנרת עקב שינוי פתאומי בזרימה) בתחנת השאיבה "בסה", וכן להחלפת לוח חשמל מתח נמוך בתחנת שאיבה "רידינג".

עלות הפרויקט

כ- 2 מיליון ₪

קבלן מבצע

לסיכו בע"מ

סטטוס הפרויקט

הסתיים

חזרה לכל הפרויקטים