Project Description

מתקן ניטרול ריחות בתחנת השאיבה רדינג

הפרויקט

הקמת מתקן נטרול ריחות בתחנת השאיבה רדינג, הפועל באמצעות מפוחים שיונקים את האוויר ממוקדי הריח, דרך בקטריות שמעכלות אותו. H2S, שהוא מרכיב הריח המרכזי פועל כמזון לבקטריות ובכך מבטיח את המשך קיומן ופעילותן. הבקטריות משחררות אוויר נקי ונטול ריחות. המתקן ברדינג הוא בין הראשונים מסוגם בתחנות השאיבה בארץ, וכיוון שהוכיח את יעילותו, יותקן גם בתחנות שאיבה נוספות.

עלות הפרויקט

כ- 5 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט הסתיים

חזרה לכל הפרויקטים