Project Description

קו מאסף מזרחי

הפרויקט

הקמת מאסף מזרחי מפתח תקווה לאתר שפד"ן (בראשון לציון).
אורך הקו כ- 23 ק"מ, מתוכו כ 14.5 ק"מ שבוצעו בשיטת הדחיקה וכ- 8.5 ק"מ בביצוע בשיטת החפירה והכיסוי. לאורך הקו 3 תחנות שאיבה חדשות.
הקו ישרת עד 800,000 תושבים ויאפשר פיתוח בינוי ומגורים במזרח גוש דן. כמו כן, יקל על עומס ספיקת השפכים במערכת הקיימת ויאפשר מתן שירות להולכה וטיהור שפכים לרשויות שמחוץ לגוש דן.

עלות הפרויקט

כ- 650 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים

הפעלת הקו

הקו החל לעבוד באופן נסיוני החל מאוג' 09. בהדרגה יחוברו הישובים הנמצאים לאורך הקו למערכת איסוף הביוב החדשה.

חזרה לכל הפרויקטים