Project Description

שיפוץ תחנת שאיבה בסה

הפרויקט

שיפוץ תחנת שאיבה הממוקמת בגבול יפו ת"א ברח' נחום גודלמן פינת אליזבת ברגנר. השיפוץ כולל את כל מבנה התחנה לרבות שיקום בטונים ומבנים, פיתוח שטח נרחב ופיתוח נופי. העבודות מבוצעות במסגרת היתר שיפוץ.

עלות הפרויקט

כ- 1.5 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

העבודות מבוצעות בשטח ע"י הקבלן אסיא חברה קבלנית בע"מ.

צפי לסיום הפרויקט

מאי 2015

חזרה לכל הפרויקטים