Project Description

תגבור כושר שאיבה בתחנות שאיבה

הפרויקט

 לאחר הפעלת קו איילון במתכונת מלאה וכן הפעלת הקו המזרחי אנו מבצעים התאמות של מערכות החשמל והשאיבה בכל התחנות בכדי להתאימן למערך ההפעלה החדש לרבות בין היתר תגבור התחנות במשאבות (M1 ו M2, חולון ורידנג)  ועבודות שונות אחרות הנדרשות לאחזקה, שיפור מערך ההולכה ותגבור כושר השאיבה, על מנת להתאימן לצרכים החדשים ולגידול האוכלוסייה הצפוי בגוש דן.

עלות הפרויקט

כ 20 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

במכרז פומבי זכה הקבלן לסיכו בע"מ לביצוע העבודה.

צפי לסיום הפרויקט

סיום העבודות בשנת 2019

חזרה לכל הפרויקטים