מכרזים

איגודן תשתיות איכות סביבה הינו תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוח חוק איגודי ערים, התשט"ו – 1955 וצו איגודי ערים (איגודן – תשתיות איכות סביבה), התשט"ז – 1956. בהתאם להוראות הצו המקים התקשרויותיו של איגודן להזמנת טובין או לביצוע עבודה יבוצעו במסגרת מכרז פומבי, בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

מי אזור דן אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ הינה אגודה שיתופית בבעלות איגודן תשתיות איכות סביבה ושבע העיריות החברות באיגודן, אשר אף היא כפופה לדיני המכרזים החלים על איגודן.

ועדות המכרזים של איגודן ומי אזור דן מורכבות מנציגי דירקטוריון של הגופים האמורים והן מוסמכות לדון ולהחליט בעניין התקשרויותיהם של איגודן ושל אגודת מי אזור דן.